Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

Majonella
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaBalladyna Balladyna
Majonella
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
Majonella
8269 c746
Majonella
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
Majonella
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 11 2017

Majonella
4651 feb5
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabezsenna bezsenna
Majonella
9572 963f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabezsenna bezsenna
Majonella
2435 d4e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabezsenna bezsenna
Majonella
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabezsenna bezsenna
Majonella
9044 0e21
Reposted fromonlywhite onlywhite viabezsenna bezsenna
Majonella

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommdjg mdjg viabezsenna bezsenna
Majonella
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabezsenna bezsenna
Majonella
0461 fdf1
Majonella
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viabezsenna bezsenna
Majonella
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
Majonella
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viabezsenna bezsenna
Majonella
5950 03e9 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabezsenna bezsenna
Majonella

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viabezsenna bezsenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl